Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake

Artikel 1: Definities
1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen MarketingShake en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met MarketingShake overeengekomen worden.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MarketingShake voor de uitvoering waarbij derden betrokken dienen te worden.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.4 Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene Cursusvoorwaarden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

.Artikel 3: Aanmeldingen

3.1 Aanmelding van een cursus voor een vastgestelde cursusdatum dient schriftelijk te geschieden door de cursist. De aanmelding kan zowel via de post, boeking site of per email geschieden. Na ontvangt van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de cursist zo snel mogelijk voor aanvang van de cursus een schriftelijke bevestigingsbrief.

3.2 MarketingShake is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.

3.3 Prijzen zijn in Euro en exclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.

3.4 Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

3.5 Met de aanmelding gaat u akkoord met onze algemene cursusvoorwaarden en geeft u aan volledig gezond te zijn. Bij twijfel neemt kunt u contact opnemen met MarketingShake.

Artikel 4: De Workshops en Trainingen

4.1 Voor of bij de inschrijving ontvangt de deelnemer alle informatie waaruit blijkt:
— de aanvang en het einde van de workshop;
— het aantal lessen;
— de tijdsduur van de Workshop of Training en de tijden;
— de frequentie van de lessen.

4.2 De workshop en of training wordt gegeven door en onder verantwoordelijkheid van MarketingShake

 Artikel 5: Annulering, wijziging en overmacht door MarketingShake

5.1 MarketingShake behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers
(minimum aantal deelnemers is 6) of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal MarketingShake een passend alternatief aanbieden.

5.2 In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door MarketingShake noodzakelijk zijn, MarketingShake de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

5.3 In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van MarketingShake, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor MarketingShake niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan MarketingShake de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen.

5.4 In het geval van wijziging in de cursusdata door MarketingShake zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort.

5.5 In het geval van annulering door MarketingShake krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. MarketingShake is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden.

Artikel 6: Wijziging en annulering door deelnemer
6.1 Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen. Voor het omzetten van een Workshop of Trainingsdatum wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht, tussen 3 en 1 week voor de cursus € 10,00, binnen 1 week voor de cursus worden de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening gebracht.

6.2 Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk per brief of per mail (niet via contactformulier) plaats te vinden.

6.3 Annulering Workshop: Afhankelijk waarop MarketingShake de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a. Tot 4 weken voor aanvang van de cursus – € 10,00.
b. Tussen 4 en  2 weken voor aanvang van de cursus – € 20,00.
c. Annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursusdatum is 100% van de cursuskosten verschuldigd.

6.4 Annulering Training: Afhankelijk waarop MarketingShake de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a. Tot 4 weken voor aanvang van de cursus – € 25,00.
b. Tussen 4 en  2 weken voor aanvang van de cursus – € 50,00.
c. Annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursusdatum is 100% van de cursuskosten verschuldigd.

6.5 Annulering als gevolg van ziekte tijdens de cursus is uitsluitend mogelijk met een doktersverklaring.Betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald. De doktersverklaring dient binnen 2 weken na de betreffende cursusdatum bij ons aanwezig te zijn.

6.6 Annulering als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels het overleggen van een overlijdensbericht waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. Reeds betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald.

6.7 Inschrijfgelden voor de opleidingen bij MarketingShake worden na annulering niet geretourneerd, en blijven, indien nog niet voldaan, openstaan als kosten voor de cursist / student.

Artikel 7: Betaling

7.1 Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van MarketingShake o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling.

7.2 Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 20,00.

7.3 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is MarketingShake ten allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

Artikel 8: Auteursrechten

8.1 Alle rechten van het door MarketingShake verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij MarketingShake, voorzover deze rechten niet bij anderen berusten.

8.2 Zonder schriftelijk toestemming van MarketingShake is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door MarketingShake worden verzorgd.

8.3 Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van MarketingShake.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist.
MarketingShake is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

9.2 MarketingShake is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

9.3 MarketingShake is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecursist voor, na of tijdens de cursus.

9.4 MarketingShake is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.

9.5 MarketingShake is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat MarketingShake is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.6 MarketingShake is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

9.7 MarketingShake is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

Artikel 10: Uitsluiting van deelname
10.1 MarketingShake behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

10.2 MarketingShake behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met MarketingShake niet na komen waardoor het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoelijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

Artikel 11: Geheimhouding
11.1 De aan MarketingShake verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met MarketingShake, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van MarketingShake, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan MarketingShake worden gemeld.

11.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de workshops uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten.

11.3Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de workshop op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen
12.1 Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een cursus deelnemer in goede gezondheid en fysiek mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening van een methode, door MarketingShake of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig aan- en voor volledige verantwoording van assistenten en deelnemer kant.

12.2 Aktie kortingen zijn niet van toepassing op bestaande inschrijvingen.

Artikel 13: Geschillen

13.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 MarketingShake beschikt over een klachtenreglement.

13.3 Geschillen dienen schriftelijk en gemotiveerd bij MarketingShake ingediend te worden.

13.4 MarketingShake maakt binnen 14 dagen na het indienen van het geschil zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

Artikel 14: Gezondheidsverklaring
14.1 Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. MarketingShake is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 15: Beeld- en geluidsopname

15.1 Het voor onze cursisten / studenten niet toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, lesmateriaal of de locatie.

Download hier onze Algemene Voorwaarden.

 

Calendar

Facebook